Abast

Els següents termes generals i condicions de BODEGAS YZAGUIRRE, S.L. (d'ara endavant, “El Titular”), apliquen a la seva comanda, a la versió vigent en el moment de realitzar la comanda i en l’àmbit de la Península Ibèrica i Illes Balears.

Els termes i condicions s'apliquen exclusivament a contractacions realitzades a través del portal d'Internet i compliran el que disposa la legislació vigent i, en particular, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Identificació del Titular

 • Nom o denominació social: BODEGAS YZAGUIRRE, S.L.
 • Número d'identitat o identificació fiscal: ES B-43050970.
 • Residència o domicili: Carretera Reus – El Morell Km. 7,8. 43760, El Morell, Tarragona (ESPANYA).
 • Adreça de correu electrònic: vermut@vermutyzaguirre.com.
 • Telèfon de contacte: (+34) 977 840 655.
 • Dades de la seva inscripció al Registre Mercantil: Tom 265, Llibre 194/3ª, foli 51, full 4796, inscripció 1a

El domicili a efectes de reclamacions es correspondrà amb l'indicat com a domicili social de l'empresa.

Objecte

Les presents condicions generals de la contractació (d'ara endavant, les “Condicions”) regulen la contractació dels productes i serveis que són oferts per BODEGAS YZAGUIRRE, tot això a través de la seva Pàgina Web, així com els drets i obligacions de les parts, derivades de les operacions de compravenda i prestació de serveis concertades entre aquestes.

Realització d'una comanda

La realització d'una comanda en aquesta pàgina web suposa l'acceptació per part del consumidor o usuari de totes les condicions estipulades al present document. Els contractes d’aquest portal es poden formalitzar en llengua castellana.

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. La facturació pels nostres serveis serà efectiva en el moment d'acceptació de les condicions, i de sol·licitud del producte, si bé en el cas que tinguessin lloc incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, s'informarà immediatament al client i es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que hagués pogut haver abonat si el client ho demanés.

Per obtenir qualsevol aclariment, posar una reclamació, o si sorgeix alguna incidència relacionada amb la teva comanda, pots posar-te en contacte amb nosaltres a vermut@vermutyzaguirre.com.

Procés de compra i Polítiques d'enviament

Per adquirir els productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina, cal emplenar els camps amb les dades que es requereixen i acceptar aquests Termes i Condicions. Aquesta acceptació significarà la conformitat expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat de les condicions generals exposades a la versió publicada per El Titular i que obligarà a ambdues parts.

Bodegas Yzaguirre vetllarà perquè tots els productes i serveis oferts tinguin la cobertura legal, les garanties de qualitat i, si escau, les assegurances corresponents.

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que vulgui comprar i afegir-los a la cistella de compra fent clic al botó “Afegir a la cistella”. Un cop hagueu afegit els productes que vulgueu comprar a la cistella, heu de fer clic al botó “Pagar ara”.

Per processar la comanda, haurà de facilitar les dades addicionals que se li sol·licitin i que no haguessin estat introduïdes en el moment de registre a la Pàgina Web, així com optar pel mètode de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i acceptada la comanda pel Client, la compra es donarà per feta.

Totes les transaccions es realitzaran mitjançant plataformes de pagament segures i amb total garantia de confidencialitat de les vostres dades.

Després de la validació del pagament, la transacció serà definitiva i rebrà un correu electrònic de confirmació detallant les dades de la transacció.

Enviament

Pots rebre la teva comanda a l'adreça que triïs (domicili, feina, etc. – mai a l'apartat de correus).

Les despeses d'enviament s'especificaran quan el consumidor hagi introduït l'adreça de lliurament dels productes.

Normalment, els productes en existència es lliuraran en el període indicat a la Pàgina Web. La data de lliurament prevista per a una comanda s'indica a la confirmació de la comanda. En cas de retard en el lliurament, informarem el consumidor i seguirem supervisant la comanda.

El lliurament dels productes es produirà, amb caràcter general:

En 48/72 hores des de l'enviament dels productes per als enviaments efectuats dins de la Península Ibèrica (Espanya).

Aquests terminis es començaran a comptar a partir de la data d'expedició de la comanda des del magatzem i dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport són orientatius.

Preus

El preu dels nostres productes i serveis és el que s'indica en cada moment a la Pàgina Web. Tots els preus exposats inclouen l'IVA del 21% aplicable a la Península.

El preu expressat tampoc no inclou les despeses d'enviament que es puguin generar, ja que les tarifes varien en funció de la destinació i el pes de la comanda final.

Error en els preus

Si es detecta que ha existit un error en la introducció del preu d'un article o servei amb posterioritat a la realització de la compra, ens posarem en contacte amb el consumidor el més aviat possible per informar-lo de la incidència, i oferir-li l'opció de cancel·lació o manteniment en les condicions correctes.

La remissió de confirmació automàtica no valida condicions de preu errònies. En cas de cancel·lació, serà reintegrada qualsevol quantitat que hagi estat abonada pel consumidor. No es procedirà a donar curs a l'enviament sense la conformitat expressa del consumidor amb les condicions de preu correctes.

El Titular podrà modificar en qualsevol moment el preu dels productes o serveis oferts a través de la seva pàgina web. El preu definitiu serà el vigent a la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda, sense perjudici de les actualitzacions que puguin tenir lloc, tal com s'especifica a l'epígraf 3.a) dels presents Termes i Condicions.

El Titular fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir informació veraç i sense errors tipogràfics a la seva pàgina web.

Altres despeses

En cas que hi hagi despeses addicionals pel servei, transport o característiques especials del producte seran comunicades al consumidor i desglossades en el preu final amb caràcter previ al pagament de la compra.

Dret de desistiment i Política de devolució

Teniu el dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El dret de desistiment faculta el consumidor a tornar allò comprat sense necessitat de justificar la seva decisió. El consumidor té un termini de catorze (14) dies naturals des del dia següent al lliurament del producte sol·licitat.

El dret de desistiment no és aplicable en els supòsits següents:

Quan es tracti de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després de l'entrega.

 • Quan es tracti de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després de l'entrega.
 • Quan la naturalesa del bé o servei impedeixi deixar sense efecte el contracte subscrit.
 • Prestació de serveis completament executats amb el consentiment exprés del consumidor o usuari.
 • Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • Béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • Béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar a BODEGAS YZAGUIRRE, S.L., Carretera de Reus km 7,8 – El Morell, Tarragona (Espanya), número de telèfon 977 840 655, vermut@vermutyzaguirre.com., mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

FORMULARI DE DESESTIMENT

També teniu l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web www.bodegasyzaguirre.com. Si recorreu a aquesta opció, us comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part vostra, us retornarem tots els pagaments rebuts per la vostra part, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part vostra d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte. 

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vosaltres per a la transacció inicial, tret que hàgiu disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrereu en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut el producte proporcionat, o fins que hàgiu presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer. El Titular es reserva el dret a comprovar que l'ús i el desgast del producte enviat sigui el normal de l'ús establert per a un període de 14 dies. Així mateix, el producte haurà de ser lliurat al Titular amb els embalatges, accessoris i altres materials que us van ser lliurats originalment, així com amb el tiquet de compra o factura.

Haureu d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

El Titular es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat, o articles que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebudes.

La devolució ha de complir totes aquestes condicions perquè sigui acceptada. Els articles, taxes o impostos de duanes aniran a compte del consumidor.

Obligacions del consumidor

El consumidor haurà de fer un ús correcte dels nostres productes, fent-se únic responsable dels possibles danys i perjudicis que pogués ocasionar a Bodegas Yzaguirre o a tercers per la seva falta de diligència o accions doloses.

Així mateix, el consumidor serà l'únic responsable de la seguretat física que hagi de proporcionar a les seves instal·lacions els productes lliurats per Bodegas Yzaguirre.

A través de les presents condicions, el consumidor es fa responsable de la veracitat i exactitud de les dades i informacions que ens faciliti en conseqüència del contracte de compravenda en línia.

Bodegas Yzaguirre es reserva el dret a restringir o denegar la compra d'un producte o la prestació d'un servei al consumidor en cas de tenir constància que aquest consumidor ha incomplert les condicions de contractació, les condicions generals de l'ús de la pàgina web, la política de privadesa, així com qualsevol altra condició particular que es pogués pactar.

Propietat industrial i intel·lectual

Els productes i serveis que proporcionem per comprar a través de la nostra pàgina web es troben subjectes a drets d'autor. A més, aquells logos, marques, textos, icones i altres continguts subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual queden protegits per les lleis vigents i aplicables a la matèria. El Titular ha obtingut l’autorització de qui ostenta aquests drets, per fer ús daquests continguts o materials.

Resolució de conflictes

Pel que fa a aquells conflictes que es poguessin generar entre el consumidor i el Titular com a conseqüència d'un incompliment de les condicions de contractació, es regiran pel que disposa la legislació vigent, i són aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

Si algun dels presents termes es considera nul o inaplicable, aquesta disposició es considera no posada i no afecta la validesa de la resta de disposicions.

Us informem que hi ha una plataforma europea de resolució extrajudicial en línia de litigis relatius a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis celebrats en línia entre un consumidor i un comerciant residents a la Unió Europea, mitjançant la intervenció d'una entitat de resolució alternativa.

En cas de conflicte o incompliment contractual, podeu presentar una reclamació en línia al portal habilitat per a això, accedint a aquesta plataforma des d'aquí: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event =main.home.show&lng=CA

Les nostres marques