CONDICIONES DE USO DE LA WEB

CONDICIONES DE USO DE LA WEB yzaguirre

CONDICIONS D’ÚS PER USUARIS QUE OPEREN PER LA WEB

Se li recomana que llegeixi detingudament les presents Condicions d’Ús per participar, com a usuari, d’una forma responsable i garantint que es cumpleixen totes les condicions exposades a continuació.

Per la naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició d' USUARI que vostè mateix obtindrà en registrar-se i s'atorgarà mitjançant nom i contrasenya.

Per tant, la citada condició d' USUARI suposa l'adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada al moment en què s'accedeixi al Lloc web. CELLER SORT DEL CASTELL SL es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. 
Per això, es recomana a l'Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.


PROCEDIMENT DE COMPRA 


En el Lloc web solament es poden realitzar les compres dels productes registrant-se com a usuari. 


USUARI REGISTRAT 


Tota la persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d'obrar pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que se sol·liciten en l'apartat “Autenticació -creu el seu compte”.

En registrar-se com a Usuari, vostè es compromet a respectar totes les condicions exposades, i si no està d'acord amb alguna d'elles, no ha d'inscriure's com a usuari en aquesta web. Per tant, l'acceptació d'aquestes condicions suposa l'acceptació per l'usuari de totes elles expressa i íntegrament.


L'usuari amb l'emplenament de les seves dades declara que totes les  facilitades són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona.

 

 

 

Una vegada completat el procediment, l'usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, el detall de transaccions, els descomptes existents que li són aplicables, així com les seves dades de caràcter personal. A qualsevol moment l'USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenient, així com donar de baixa el compte.

Per poder autenticar-se en aquesta web, es disposarà d'un nom d'usuari i contrasenya que serà triat pel propi usuari i que li permetrà accedir a un àrea personal. 


La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. Per això, l'usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers en permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d'ella.

En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a CELLER SORT DEL CASTELL SL, perquè procedeixi a la seva modificació. 


Realització de comanda i pagament:


Per poder realitzar una compra en aquest lloc web, cal seguir el procediment detallat a l'apartat anterior sota la rúbrica “ Ja sóc usuari ”; podent validar-se com a usuari des de l'inici del procediment de compra o en finalitzar el procediment per validar-ho.

Els preus publicats són vàlids excepte en cas d'error tipogràfic. Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats pel lloc web poden variar. Davant aquest fet, se li informarà al client abans d'acceptar qualsevol comanda. 

El preu del producte és el que està en vigor al moment de l'acceptació de la comanda. Els preus indicats a la nostra Web inclouen IVA o altres taxes o impostos.

 

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant transferència de pagament o targeta de crèdit. 

- En el supòsit que es desitgi realitzar el pagament mitjançant transferència de pagament, una vegada realitzada s'haurà de comunicar enviant el comprovant de la mateixa a la següent adreça pedidos@vermutyzaguirre.com. Una vegada verificat la seva correcta recepció en el compte indicat de CELLER SORT DEL CASTELL SL, s'entendrà que el pagament s'ha realitzat. 

- Si desitja realitzar el pagament amb targeta bancària, el lloc web li redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponible; i qui serà el que validi el correcte pagament, comunicant-ho a CELLER SORT DEL CASTELL SL

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s'ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, CELLER SORT DEL CASTELL SL emetrà el corresponent comprovant de compra a l'adreça de correu electrònic facilitada pel client / usuari. En cap cas CELLER SORT DEL CASTELL SL emetrà el comprovant per un altre mitjà diferent al correu electrònic, sent necessari posar-se en contacte amb aquest departament d'atenció al client si en el termini de 48 hores no ha rebut comunicació alguna per la nostra banda.

Lliurament del producte


L'usuari, en el procediment de compra, designarà una adreça on desitja que sigui remesa la comanda realitzada o podrà recollir-ho a la nostra botiga en un període de 24 hores des de la confirmació rebuda de la correcta realització de la seva comanda. 

En el cas que l'usuari esculli que sigui enviat al seu domicili o adreça indicada, aquest serà remès per una empresa de missatgeria, havent d'abonar les despeses que corresponguin per a l'enviament del producte i que s'especifiquen en el procediment de compra, i que serà acceptat per l'usuari en finalitzar la compra i abonar aquesta. Les despeses d'enviament a la península a 5€, a excepció que la seva destinació siguin les Illes Balears l'import de les quals serà de 10€ i sent de 15€ si el destinatari es troba a Illes Canàries; per a destinataris situats fora del territori espanyol contactar amb pedidos@vermutyzaguirre.com.

El lliurament s'entendrà realitzat quan la comanda sigui lliurada al domicili indicat per l'Usuari, amb independència que la persona que ho reculli sigui o no el propi destinatari.

 

Devolució de la comanda i desistiment:


Per poder retornar els productes, s'haurà de posar en contacte amb la web a través del correu electrònic pedidos@vermutyzaguirre.com per indicar la seva voluntat de devolució de la comanda pels motius que consideri convenients.


En tot cas, els productes han de trobar-se en perfectes condicions i amb els embalatges originals també en perfecte estat.

L'Usuari serà informat i s'acordarà el procediment de devolució i recollida, devent l'Usuari adjuntar una còpia de la factura rebuda amb la comanda.


Una vegada comprovat que els productes es troben en perfectes condicions, es procedirà a reintegrar l'import total al compte bancari que designi l'usuari; descomptant les despeses d'enviament que seran a càrrec de l'usuari respecte a l'enviament inicial; i cobrint el lloc web els corresponents a la devolució; a excepció dels productes disposin de defectes que seran coberts per CELLER SORT DEL CASTELL SL íntegrament.CELLER SORT DEL CASTELL SL, es reserva el dret de no reemborsar l'import total de productes que hagin estat utilitzats, espatllats o que falten en el paquet enviat de tornada; comunicant a l'USUARI.

 

 

 


Desistiment: 

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i usuaris, una vegada realitzada la compra, l'usuari disposa de 14 dies naturals per exercitar el dret de desistiment des de l'enviament per part de CELLER SORT DEL CASTELL SL.

 
L' usuari haurà de posar-se en contacte a través del següent correu electrònic pedidos@vermutyzaguirre.com, manifestant que vol exercitar el seu dret de desistiment. En aquest moment, l'Usuari serà informat del procediment per realitzar la devolució.En tot cas, per poder exercitar aquest dret és necessari que el producte es trobi en correcte estat i s'adjunti la factura rebuda junt amb la comanda.Una vegada finalitzat el període de 14 dies naturals, CELLER SORT DEL CASTELL SL no accepta devolucions per desistiment en els productes adquirits.


D'acord amb l'article 103 - apartat G del Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a el “ subministrament de begudes acohòliques el preu de les quals hagi estat acordat al moment de celebrar el contracte de venda i que no poden ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar ”.


Per tant, l'usuari no disposa de 14 dies naturals per exercitar el dret de desistiment des de de l'enviament per part de CELLER SORT DEL CASTELL SL, quan es tracti de begudes alcohòliques subjectes a les condicions anteriorment exposades. 


Canvis a aquesta política


En cas de modificació d' aquesta Política, publicarem aquests canvis en aquesta secció, la pàgina principal del Lloc, i altres llocs que siguin considerats apropiats per notificar als Usuaris sobre els canvis. 

CELLER SORT DEL CASTELL SL es reserva el dret a modificar aquesta Política a qualsevol moment, a l'efecte del qual els Usuaris hauran de prendre coneixement de la mateixa en forma regular, recorrent a la lectura de la mateixa amb una freqüència no menor a una vegada a la setmana.

Veure tots els productes de Bodega Yzaguirre

Anar a la botiga

Yzaguirre a instagram